“LA INTERPRETACIÓ DEL DIBUIX”JORNADA

“LA INTERPRETACIÓ DEL DIBUIX”

JORNADA: “LA INTERPRETACIÓN DEL DIBUJO”

DESCRIPCIÓ DE LA JORNADA  - DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA

La jornada consisteix en una formació teòrica i pràctica per a que les persones interessades en comprendre el llenguatge dels dibuixos puguin adquirir les eines necessàries per saber els passos a realitzar i quins indicadors són significatius en un anàlisi.

Mitjançant una metodologia dinàmica cada participant podrà descobrir les funcions del dibuix, i aprendre a com elaborar un anàlisis i interpretació per entendre a les persones i poder-les ajudar.  

La jornada consiste en una formación teórica y práctica para que las personas interesadas en comprender el lenguaje de los dibujos puedan adquirir las herramientas necesarias para saber los pasos a realizar y que indicadores son significativos en un análisis.

Mediante una metodología dinámica cada participante podrá descubrir las funciones del dibujo, y aprender a elaborar un análisis e interpretación para entender a las personas y poder ayudarlas.

A QUI VA DIRIGIDA LA JORNADA- A QUIÉN VA DIRIGIDA LA JORNADA

A totes aquelles persones que per interès personal, o per la seva formació professional (especialment indicat per a mestres, psicòlegs, educadors, personal de la salut, o gent que treballa en l’acompanyament a les persones de qualsevol edat).

A todas aquellas personas que por su interés personal, o por su formación profesional (especialmente indicado para maestros, psicólogos, educadores, personal de la salud, o gente que trabaja en el acompañamiento a las personas de cualquier edad).

DESCARREGA DEL FORMULARI - DESCARGA DEL FORMULARIO

BUTLLETA_INSCRIPCIO_JORNADA_INTERPRETACIO_DEL_DIBUIX

 

OBJECTIUS - OBJETIVOS

 • Donar a conèixer els beneficis i les utilitats que pot tenir el dibuix.
 • Aprendre els coneixements per a realitzar un anàlisi i interpretació dels dibuixos lliures.
 • Aprofundir en l’anàlisi dels dibuixos concrets de la casa, de l’arbre i la figura humana.
 • Establir les bases de quan i com aplicar el dibuix com a eina per a fomentar el benestar.
 • Especificar situacions concretes en les que el dibuix pot ser una eina útil, com és el cas de persones que viuen una situació de dol.
 • Informar sobre recursos i bibliografia.

 

 • Dar a conocer los beneficios y las utilidades que puede tener el dibujo
 • Aprender los conocimientos para realizar un análisis e interpretación  de los dibujos libres.
 • Profundizar en el análisis de los dibujos concretos de la casa, del árbol y la figura humana.
 • Establecer las bases de cuando y como aplicar el dibujo como herramienta para fomentar el bienestar.
 • Especificar situaciones concretas en las que el dibujo puede ser una herramienta útil, como es el caso de personas que viven una situación de duelo.
 • Informar sobre recursos y bibliografía

 

CONTINGUT- CONTENIDO:

 1. Introducció a la interpretació del dibuix.
 2. Funcions del dibuix: projecció de conflictes, canalització de les emocions, autoconeixement, etc.
 3. Procés d’anàlisi d’un dibuix: fases.
 4. Anàlisis de dibuixos lliures.
 5. Anàlisi del dibuix de la casa, de l’arbre i de la persona.
 6. El dibuix com a eina per ajudar a les persones en dol.
 7. El paper de l’analitzador en la interpretació del dibuix.
 8. Recursos i bibliografia recomanada.

 

 1. Introducción a la interpretación del dibujo
 2. Funciones del dibujo: proyección de conflictos, canalización de las emociones, autoconocimiento, etc.
 3. Proceso de análisis de un dibujo: fases
 4. Análisis de dibujos libres
 5. Análisis del dibujo de la casa, el árbol y de la persona
 6. El dibujo como herramienta para ayudar a las personas en el duelo
 7. El papel del analizador en la interpretación del dibujo
 8. Recursos y bibliografia recomendada

 

METODOLOGIA- METODOLOGÍA

 • Exposició teòrica dels diferents continguts.
 • Adquisició d’experiència pràctica.
 • Exemplificació de casos.

 

 • Exposición teórica de los diferentes contenidos
 • Adquisición de la experiencia práctica
 • Ejemplificación de casos

 

 

REALIZACIÓ DE L’ACTIVITAT:

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT. Espai Salut. C/ Henri Dunant, 1 (Costat Creu Roja) 3a. planta . LLEIDA

Modalitat (Modalidad): Jornada de 9h.

Dia (Día): Divendres 15 de febrer.

Horari (Horario): De 9 a 14 i de 15 a 19h.

Preu (Precio): 70€

 

 

DOCENT/ DOCENTE:   Núria Casanovas Puigví.  

Psicòloga vice-presidenta de la Junta Directiva de la Secció d’Intervenció Social del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Coordinadora de l’Espai Psicosalut.  Formadora.

Psicóloga vicepresidenta de la Junta Directiva de la Sección de Intervención Social del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña.

Coordinadora del Espacio Psicosalud. Formadora.